Lofsdalen 1:300 och 1:391 m.fl.

Detaljplan för bostäder och centrumbebyggelse på fastigheterna Lofsdalen 1:300 och Lofsdalen 1:391 m.fl.

Granskning pågick mellan: 2024-04-18 och 2024-05-09

Detaljplanens syfte är skapa bostäder och centrumfunktioner i anslutning till befintlig skidanläggning med goda möjligheter till ski-in och ski-out. Planförslaget syftar till att ersätta befintlig detaljplan från 1960-talet med en detaljplan som kopplar samman området och skapar ett fritidsområde med gångavstånd till service och skidåkning. Syftet är att skapa byggrätter som minskar bilberoendet och drar nytta av det lift- och pistnära läget, samtidigt som hänsyn tas till områdets förutsättningar.

Planförslaget syftar vidare till att förbättra tillgängligheten inom området genom att skapa en ny angöringsväg med avskild gång- och cykelväg, för att koppla ihop den nya bebyggelsen med befintligt skidcentrum.

Planbeskrivning , 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 338.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Fågelinventering , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
G-10-1 Geoteknisk undersökning , 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
G-10-2 Geoteknisk undersökning , 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.
MUR Geoteknisk undersökning , 865.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering , 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning av betydande miljöpåverkan , 228.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan , 152.7 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Dagvattenutredning Arctan , 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik WSP , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Följebrev , 882.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckningen lämnas ut på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 maj 2024 07:43
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas