Detaljplan för del av Funäsdalen 12:18

Detaljplan inför antagande

Planens syfte är att möjliggöra för etablering av bostäder i form av småhus och bostadshus inom delar av fastigheten Funäsdalen 12:18, som sedan tidigare är obebyggt. Resultatet av genomförd fågel- och naturvärdesinventering visar att det inom planområdet finns flera fridlysta arter och ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter. Det är därför viktigt att bebyggelse placeras på ett sätt som bevarar livsmiljöer för djur- och växtliv. Planområdet ligger inom utpekade riksintresseområden för friluftsliv och rörligt friluftsliv. Detaljplanen är reglerad så att bebyggelse placeras och utformas på ett sätt som medför att delar av området även efter ett plangenomförande går att nyttja för friluftsliv.

Planområdet är beläget mellan byarna Hamra och Tänndalen i nordvästra delarna av Härjedalens kommun, cirka 15 kilometer väst om Funäsdalen. Norr om området passerar riksväg 84 och söder om området rinner Tännån. Genom planområdet går en mindre grusväg, Gamla vägen, som leder från riksvägen in till bebyggelsen i öst. Planområdet omfattar cirka åtta hektar och har en varierande terräng och vegetation som domineras av fjällbjörkskog. Fastigheten är privatägd.

Detaljplanen avviker från översiktsplanen varför den handlagts med ett utökat förfarande.

Kommunen planerar att behandla planförslaget i miljö- och byggnämnden därefter fortsatt beredning i kommunstyrelsen den 10/4 och sedan för beslut om antagande i kommunfullmäktige 25/4.

Plankarta , 458.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut och undersökning om betydande miljöpåverkan , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Fågel- och naturvärdesinventering , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning , 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
MUR Geoteknik , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Artskyddsbeskrivning , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 5 april 2024 08:22
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas