Del av Vemdalens Kyrkby 43:355 och 43:283 m.fl.

Granskningstiden pågår mellan 2024-04-18 och 2024-05-09.

Detaljplanen syfte är att inom mark som är planlagd för NATUR möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

För att åstadkomma en enhetlig karaktär av byggnadernas utformning och för att säkerställa att tillkommande bebyggelse samspelar med den befintliga inom området finns bestämmelser som reglerar byggnadernas storlek, höjd takutformning, färg och fasadmaterial. Planområdet kan antingen bestå av en större fastighet eller delas till två fastigheter.

Följebrev , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 341.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 381.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Rapport geoteknik , 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan , 155.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning betydande miljöpåverkan , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktligt naturvärdesinventering , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckningen lämnas ut på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 april 2024 09:55
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas