Överklaga beslut om bygglov

Hur du överklagar beslut om bygglov, vilka beslut som går att överklaga och vem som har rätt att överklaga.

Miljö- och byggnämnden fattar beslut om bygglov och byggsanktionsavgifter. Om du vill överklaga ett beslut som nämnden tagit, skickar du överklagan till kommunen men det är länsstyrelsen som prövar överklagandet. Kommunen bedömer om din överklagan kommit in i tid.

Det går att överklaga både som sökande (till exempel om du har fått avslag på en ansökan om bygglov) och om man på annat sätt är berörd av det beslut som har tagits, till exempel om du är granne.

Den som äger mark som angränsar till den fastighet där man planerar att bygga har också rätt att överklaga, oavsett avståndet till fastigheten.

Andra myndigheter som är berörda kan också överklaga beslut.

Överklagandet måste ske inom den så kallade besvärstiden, oftast tre veckor från det datum då du tagit del av beslutet.

Du skickar din överklagan till kommunen, men det är länsstyrelsen som prövar överklagandet som första instans. Om du vill överklaga länsstyrelsens beslut också så är det Mark- och miljödomstolen som är nästa instans och som prövar överklagandet. Därefter kan du försöka få prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen som sista instans.

När du har fått ett beslut av oss finns det alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga. När du ska överklaga ett beslut måste du ange:

  • Tydlig rubrik som anger att din skrivelse är just en överklagan.
  • Ärendebeteckning.
  • Fastighetens beteckning och adress.
  • Datum då beslutet togs och vilken paragraf som tillämpades.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Hur du tycker att beslutet ska ändras.
  • Ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer.

Överklaganden ska vara skriftliga. Du kan skriva på vanligt papper så länge ovanstående uppgifter finns med. Kom ihåg att underteckna ditt överklagande!

Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Du har rätt att överklaga beslut om till exempel bygglov eller byggsanktionsavgifter.

Följande beslut går däremot inte att överklaga:

  • Beslut om att det behövs tekniskt samråd.
  • Frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked.
  • Beslut som vunnit laga kraft.
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:40
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas