Svartbygge, olovligt byggande

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått tillstånd, eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Om det är möjligt att bevilja bygglov i efterhand, så behöver du också betala bygglovsavgiften. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

Läs mer i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.
Läs mer i plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgift

Du måste betala en sanktionsavgift om du:

  • börjar en lovpliktig byggnation utan startbesked. Exempel på lovpliktiga byggnationer är om du bygger nytt, bygger till, gör en fasadändring eller väsentligt ändrar verksamhet.
  • börjar en anmälningspliktig byggnation utan startbesked. Exempel på anmälningspliktiga byggnationer är om du installerar en eldstad och/eller en rökkanal, gör hål i bärande konstruktioner, installerar hiss eller ventilation, alternativt gör saker som ändrar brandskyddet.
  • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked (förutsättningen är att du har fått ett startbesked).
  • river en byggnad eller anläggning som kräver anmälan, utan att ha rivningslov.
  • schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, utan marklov.

Vad kostar det?

Hur mycket du måste betala beror på vilket fel du gjort. Har du gjort flera fel får du betala för varje fel. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet som för 2019 är 46 500 kronor, samt vilken typ av byggnaden/anläggning det är, och storleken på byggnaden/anläggningen.

Byggsanktionsavgifterna kan maximalt vara 50 prisbasbelopp. Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen. Avgiften kan sänkas om avgiften inte står i rimlig proportion till felet.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:21
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas